Το παιδί προετοιμάζεται για την ένταξη του στο σχολικό περιβάλλον (συγκέντρωση, σχολική ωριμότητα, συνεργασία) και αντιμετωπίζει πιθανόν ελλείμματα, εξασκεί ανάλογους τομείς, όπως προγραφή, προανάγνωση, προμαθηματικές έννοιες, φωνική επίγνωση, κτλ.. 

Στο κέντρο μας λειτουργεί ομάδα σχολικής ετοιμότητας για παιδιά προσχολικής ηλικίας που φοιτούν στα προνήπια και νήπια (4 – 6 ετών). 
Τι είναι ακριβώς η Ομάδα Σχολικής Ετοιμότητας και ποιοι είναι οι εκπαιδευτικοί στόχοι που έχουν τεθεί?  
Η ομάδα αυτή αποτελείται από 4 έως 7 παιδιά, συναντιέται κάθε Παρασκευή στις 6:30 μ.μ. και συντονίζεται από Παιδοψυχολόγο και συυμμετέχουν Ειδική Παιδαγωγός και Λογοθεραπευτής.
 Οι πρωταρχικοί εκπαιδευτικοί στόχοι της ομάδας είναι να αναπτυχθεί για κάθε παιδί:

 • η ικανότητα συγκέντρωσης και προσοχής του,
 • η ικανότητα αυτοελέγχου του,
 • η ικανότητα του να υπακούει σε οδηγίες,
 • η ικανότητα του να προσαρμόζεται και να συμμετέχει σε ομαδικές διαδικασίες κτλ.

0ι δευτερεύοντες εκπαιδευτικοί στόχοι είναι η εξοικείωση του παιδιού με προμαθηματικές έννοιες, προγραφικές δραστηριότητες και προγαναγνωστικές και γλωσσικές διεργασίες. Πιο συγκεκριμένα:

 • Φωνολογική επίγνωση
 • Φωνολογική και οπτική διάκριση των γραμμάτων της Αλφαβήτα
 • Οπτική αναγνώριση των αριθμών.
 • Προμαθηματικές έννοιες όπως ποσότητες, μεγέθη, τις έννοιες προσθέτω, αφαιρώ.
 • Πιθανότητες, μια πρώτη επαφή με τα κλάσματα (μισό μήλο, ½ μήλο, κτλ).
 • Προσανατολισμό στο χώρο (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά, μέσα-έξω, πίσω-εμπρός κτλ.).
 • Εμπλουτισμός του λεξιλογίου
 • Ανάγνωση και γραφή των βασικών συλλαβών (το, τα πα, πι, πο, κτλ.) 

Ποια είναι η διδακτική μέθοδος που εφαρμόζεται;

Η διδακτική μέθοδος που εφαρμόζεται βασίζεται στις βασικές αρχές της  διαθεματικής προσέγγισης σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα προσχολικής αγωγής που έχει προταθεί από το παιδαγωγικό ινστιτούτο. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται στοιχεία από την μεθοδολογία Project, η οποία είναι μια σύνθετη μορφή διδασκαλίας, μάθησης και έρευνας με κύρια χαρακτηριστικά την πρωτοβουλία των μαθητών, την αυτονομία και την αυτενέργεια τους, τη σύνδεση πνευματικής και χειρωνακτικής εργασίας, την ομαδική δράση και τη συμμετοχή όλων στη διδακτική διαδικασία. 
Το θέμα/κύκλος θα ολοκληρώνεται σε 4-6 συναντήσεις ανάλογα με το πώς θα αναπτυχθεί από τα ίδια τα παιδιά. 
Μερικά από τα θέματα που θα δουλευτούν είναι:

 • Παραμύθι- Αφηγηματικός λόγος,
 • Τέχνες,
 • Διατροφή,
 • Παιχνίδι, κτλ. 

Επιπλέον, όσοι γονείς επιθυμούν, υπάρχει η δυνατότητα να χορηγηθεί το Άλφα Τεστ (Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας) στα παιδιά τους.